8.5.05

Το μέγεθος μιάς Κυβέρνησης...

Η χώρα μας κατέχει διαχρονικά ένα ρεκόρ: Εκείνο της πλέον πολυάριθμης κυβέρνησης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο!!! Ενα ρεκόρ που συντηρείται εις πείσμα των καιρών που απαιτούν νέες σηματοδοτήσεις και συμβολισμούς των νέων προτεραιοτήτων για τις πολιτικές και την διεθνή θέση της χώρας.

Με άλλα λόγια, ένα ρεκόρ που έχει εξελιχθεί σε αχρείαστο βαρίδι με ανυπολόγιστες συνέπειες όχι μόνο για την απαραίτητη συνοχή του κυβερνητικού επιτελείου αλλά και για την ίδια την κοινωνία και τους πολίτες που διαπιστώνουν ότι τα πολυπληθή κυβερνητικά σχήματα με χαλαρή παραδοσιακή δομή και συγκρότηση ευννοούν τον πολυκερματισμό και τις φυγόκεντρες τάσεις και διαμορφώνουν σχέσεις και συμπεριφορές που απαξιώνουν τον δημόσιο λόγο και υποθηκεύουν τις πολιτικές για το μέλλον.

Η μόνη λύση, η συγκρότηση ενός ολιγάριθμου, ευέλικτου και αποτελεσματικού κυβερνητικού σχήματος, που να αποτυπώνει και να εκφράζει τις νέες προτεραιότητες για τις πολιτικές που απαιτεί η κοινωνία των πολιτών αλλά και η διεθνής θέση της χώρας.

Προϋπόθεση, όμως, για την επιτυχία του νέου κυβερνητικού μοντέλου αποτελεί :

α) Η ριζική ανασυγκρότηση των υπουργείων - μέσα απο συγχωνεύσεις υπηρεσιών και ανακατανομή ευθυνών σε όλα τα επίπεδα της κυβερνητικής λειτουργίας αλλά και η ουσιαστική μεταφορά αρμοδιοτήτων απο την κεντρική στην περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση - έτσι ώστε να καταστούν πραγματικές επιτελικές μονάδες και να διαμορφώσουν ένα διαφορετικό πλέγμα σχέσεων και συμπεριφορών στον χώρο ευθύνης τους.

β) Η ανασυγκρότηση της δημόσιας διοίκησης σε νέες, καινοτομικές βάσεις με άξονα την θεσμοθέτηση της αιρετής περιφερειακής αυτοδιοίκησης.

γ) Η ουσιαστική αυτόνομη λειτουργία μέσα σε ένα πλήρως αποσαφηνισμένο πλαίσιο σχέσεων ευθύνης με την κεντρική και την περιφερειακή δημόσια διοίκηση των κάθε λογής εποπτευομένων φορέων που ανήκουν στο "στενό" και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

δ) Η περαιτέρω αναβάθμιση της λειτουργίας του Κοινοβουλίου μέσα απο την ενίσχυση του ρόλου των Διαρκών Επιτροπών αλλά και του εύρους των αρμοδιοτήτων τους.

Τέλος, το νέο κυβερνητικό μοντέλο χρειάζεται και πρέπει να υποστηριχθεί απο την εφαρμογή ενός καλά μελετημένου και απολύτως ρεαλιστικού στην εφαρμογή του σχεδίου για καταλυτικές μεταρρυθμίσεις σε όλη την κλίμακα της πολιτικής και κοινωνικής ζωής ( απο τον ελάχιστο αριθμό βουλευτών του Κοινοβουλίου και τον τρόπο εκλογής τους μέχρι την ενιαίο συντελεστή φορολογίας και τις επενδύσεις των μη κερδοσκοπικών οργανισμών στον χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης, της υγείας και του πολιτισμού) αλλά και για ιδιωτικοποιήσεις ή και για απαραίτητες συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε κρίσιμους τομείς της οικονομικής ζωής (ενέργεια, συγκοινωνίες, έργα υποδομής, ύδρευση κ.λπ).

Δεν υπάρχουν σχόλια: