2.10.07

Απο τις πωλήσεις μετοχών στα ακίνητα και τις υποδομές του δημοσίου. Οι νέες προτεραιότητες των αποκρατικοποιήσεων.


Αν διαβάσει κανείς το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2008 θα διαπιστώσει ότι τα προσδοκώμενα έσοδα από το πρόγραμμα αποκρατικοποίησης παραμένουν στα … ίδια σε σχέση με το 2007, διατηρώντας στο … κάτω επίπεδο τις προσδοκίες. Επιπλέον, δεν ξεκαθαρίζεται πλήρως –τουλάχιστον στο σχετικό κεφάλαιο- το από πού θα προέλθουν τα έσοδα.

Τα παραπάνω βεβαίως αφορούν μια στεγνή –σχεδόν δημοσιογραφική- ανάγνωση… Γιατί αυτό που χρειάζεται κανείς να επισημάνει είναι μια καταλυτική διεύρυνση του περιεχομένου των αποκρατικοποιήσεων και ως προς τα εργαλεία/μεθόδους (π.χ ΣΔΙΤ) αλλά και το κυριότερο, ως προς τα πεδία εφαρμογής. Με άλλα λόγια, σε αυτήν την επιχειρούμενη διεύρυνση βρίσκεται σήμερα το κλειδί της περαιτέρω ανάπτυξης του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων.

Από τη διάθεση πακέτων μετοχών που ανήκαν στο χαρτοφυλάκιο του Δημοσίου στη αγορά περνάμε στη φάση της ανάπτυξης μεγάλων επενδυτικών προγραμμάτων με τη συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων και με πρώτη ύλη περιουσιακά στοιχεία του Δημοσίου (ακίνητα, εγκαταστάσεις κ.λπ). Η αναφορά που γίνεται στα ολυμπιακά και τα τουριστικά ακίνητα κ.λπ. κάθε άλλο παρά τυχαία είναι… Ταυτόχρονα, η επισήμανση της χρήσης του εργαλείου ΣΔΙΤ ανοίγει νέους (ενδεικτικούς) δρόμους για την ολοκληρωμένη αξιοποίηση για πρώτη φορά υποδομών δημοσίου συμφέροντος σε συνεργασία ιδιωτικών κεφαλαίων.


Με λίγα λόγια, οι νέες μορφές αποκρατικοποίησης –πέρα από τα γνωστά και συνήθη- επαναφέρουν με συγκεκριμένο τρόπο στο προσκήνιο το ρόλο του κράτους στην οικονομία και την αγορά καθώς επίσης και το ζήτημα της σχέσης της δημόσιας ιδιοκτησίας και της παροχής υπηρεσιών δημοσίου συμφέροντος.


Τι αναφέρεται στο προσχέδιο για τις αποκρατικοποιήσεις.[Η γενική αρχή που διέπει τις αποκρατικοποιήσεις της νέας εποχής είναι η εγκατάλειψη της ταμειακής λογικής και η υιοθέτηση των μεθόδων εκείνων που μεγιστοποιούν τα οφέλη για την οικονομία και τους πολίτες.
Σε αυτό το πλαίσιο δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάδειξη της αξίας των εταιριών του Δημοσίου και στη σωστή προετοιμασία της διαδικασίας αποκρατικοποίησης πριν από τη διενέργειά της. Έτσι, επιτυγχάνεται καλύτερο οικονομικό αποτέλεσμα και αποκλείονται πωλήσεις υπό καθεστώς πίεσης.

Κάτω από αυτό το πρίσμα, οι αποκρατικοποιήσεις που υλοποιήθηκαν εντός του 2007 απέφεραν έσοδα 1,63 δισ. ευρώ, προσεγγίζοντας σημαντικά τον προβλεπόμενο στόχο των 1,7 δισ. ευρώ, ενώ αναμένεται η υπέρβασή του από τις εν εξελίξει αποκρατικοποιήσεις σημαντικών περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας Τουριστικής Ανάπτυξης (ΕΤΑ) ΑΕ.

Από το Μάρτιο δε του 2004 έως και σήμερα επιτεύχθηκαν συνολικά έσοδα ύψους 6,23 δισ. ευρώ, που συνέβαλαν σημαντικά στην ενίσχυση των διαρθρωτικών αλλαγών και του ανταγωνισμού, καθώς και στη μείωση του δημοσίου χρέους.

Το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων αναμένεται να ενισχυθεί ιδιαίτερα από την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου:

• με την εφαρμογή του νόμου 3581/2007 «Πώληση και ταυτόχρονη μίσθωση ακινήτων του Δημοσίου, μακροχρόνιες και χρηματοδοτικές μισθώσεις του Δημοσίου και άλλες διατάξεις» και

• με την εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου για τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ν. 3389/2005 «Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα»).

Η αξιοποίηση μέρους της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου (ολυμπιακά ακίνητα, τουριστικά ακίνητα, ακίνητα λιμένων κ.λπ.) μέσω συμπράξεων με ιδιώτες, στα πλαίσια ενός ευέλικτου και σύγχρονου θεσμικού πλαισίου θα μεταβάλλει δραστικά το πλαίσιο των αποκρατικοποιήσεων στη χώρα μας, κινητοποιώντας διεθνή και ελληνικά κεφάλαια που θα προσδώσουν νέα ώθηση στην οικονομία.

Τα προσδοκώμενα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού από την εφαρμογή του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων για το έτος 2008 εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 1,6 δισ. ευρώ περίπου.]

Δεν υπάρχουν σχόλια: